Goedgekeurde projecten

Het LEADER-gebied Meetjesland-Leievallei is een erkend LEADER-gebied voor de periode 2023-2027, met een lokale ontwikkelingsstrategie en een lokale actiegroep.

De middelen voorzien voor LEADER-projecten komen zowel van de Europese Unie, Vlaanderen als van de Provincie Oost-Vlaanderen. Er is zo’n 4,3 miljoen euro budget voor LEADER Meetjesland-Leievallei voor 2023-2027. Hieronder vind je de lijst met goedgekeurde projecten per oproep.

Oproep microprojecten 2024

In juni 2024 keurde de Lokale Actiegroep van LEADER Meetjesland-Leievallei 12 microprojecten goed, voor een totale projectkost van 122.868,81 euro en 79.864 euro cofinanciering. Deze 12 projecten lopen van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 in de gemeenten Bassevelde (Assenede), Eeklo, Lovendegem (Lievegem), Middelburg (Maldegem), Nevele (Deinze), Poeke (Aalter), Waterland-Oudeman (Sint-Laureins), Zelzate, Zeveren (Deinze) en Zomergem (Lievegem).


Klik hier voor een lijst van goedgekeurde projecten

Oproep reguliere en koepelprojecten 2023-24

In april 2024 keurde de Lokale Actiegroep van LEADER Meetjesland-Leievallei 14 reguliere projecten goed, voor een bedrag van 1.543.798,66 euro totale projectkost en 1.001.469,13 euro cofinanciering. Deze 14 projecten lopen van 15 mei 2024 tot en met 30 juni 2026 in de gemeenten Assenede, Deinze, De Pinte, Eeklo, Kaprijke, Lievegem en Zulte. Het gaat om volgende projecten:

1. ZORGZAAM THUISKOMEN IN DE NATUUR 

 

 • Promotor: Natuurpunt Meetjesland 
 • Locatie: Meetjesland 
 • Projectkost: 42.300 € 

 

Korte samenvatting 

Werken en beleven in de natuur bevordert het fysieke, sociale en mentale welbevinden. Dit geldt zeker voor jongeren en volwassenen die een traject volgen in een zorginstelling. Daarom gaan we samen met 3 zorginstellingen aan de slag op werkdagen, belevingsmomenten en plantacties. Zo werken we samen aan meer biodiversiteit en een goede mentale gezondheid. Met dit project leggen we de basis voor wat een stevige samenwerking op de lange termijn moet worden tussen natuurverenigingen en zorginstellingen. 

 

2. DUURZAAM WATERGEBRUIK OP HET LANDBOUWBEDRIJF 

 

 • Promotor: Viaverda (vroeger Proefcentrum voor Sierteelt) 
 • Locatie: Meetjesland 
 • Projectkost: 99.762,96 € 

 

Korte samenvatting 

De Meetjeslandse landbouwsector heeft de voorbije jaren ernstig geleden onder de droogteproblematiek. Het regionaal Meetjeslandse klimaatadaptatieplan toont aan dat de effecten van de klimaatverandering in de komende decennia nog zullen toenemen en dat dit ernstige negatieve gevolgen voor de landbouwsector met zich mee zal brengen. 

  

Via dit project willen we onze Meetjeslandse en bij uitbreiding Oost-Vlaamse landbouwsector inspireren, ondersteunen en begeleiden om oplossingen in het kader van rationeel waterbeheer te vinden en te realiseren door concrete voorbeeldbegeleidingstrajecten te faciliteren.  

  

Deze begeleidingstrajecten zijn noodzakelijk om onze landbouwsector op een economisch en ecologisch duurzame manier te laten ontwikkelen en haar veerkrachtig te maken tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. De kennis en ervaring die uit deze begeleidingstrajecten voortvloeit wordt via bedrijfsbezoeken, studiedagen en op generieke wijze gedeeld met de ruimere Oost-Vlaamse landbouwsector. 

 

 

3. LUISTER, SNUISTER EN FLUISTER: ZACHTE ONTMOETINGEN VOOR, DOOR EN TUSSEN MENSEN 

 

 • Promotor: Stad Deinze 
 • Locatie: Deinze (Zeveren, Vinkt en Meigem) 
 • Projectkost: 177.781,68 € 

 

Korte samenvatting 

Met het project 'Luister, snuister en fluister' zetten we in op zachte ontmoetingen voor, door en 

tussen mensen in drie landelijke dorpen in Deinze: Zeveren, Vinkt en Meigem. Het project omvat de ontwikkeling van drie luisterwandelingen met podwalk of ergoedapp, die op een cocreatieve manier met de inwoners en diverse partners via storytelling worden uitgebouwd. 

  

De kerngedachte bij deze wandelingen is ‘verbinding’: verbinding door verhalen, verbinding door en 

met natuur, verbinding door erfgoed, verbinding tussen mensen, verbinding met het dorp en met de gemeente. Om dit doel te bereiken starten we een participatieve trajectbegeleiding op met bewonersgroepen, investeren we in luistertechnologie en infrastructuur, voorzien we extra ontharding en vergroening op ontmoetingsplekken, en organiseren we diverse gemeenschapsvormende activiteiten met verschillende doelgroepen naar aanloop van of ter promotie/communicatie van de 

luisterwandelingen om onze regio ook toeristisch op de kaart te zetten. 

  

Door een samenwerking met 'We are all ears' van Evy Gruyaert besteden we bovendien aandacht 

aan het 'wel-zijn' van mensen, omdat we in een wereld van polarisering en digitalisering begrippen 

als sociale cohesie en inclusie op de voorgrond willen plaatsen. 

 

 

4. (ON)KRUID VAN BOEREN VOOR DE SAMENLEVING 

 

 • Promotor: (on)Kruid 
 • Locatie: Meetjesland (Lievegem, Eeklo, Deinze) 
 • Projectkost: 99.814,7 € 

 

Korte samenvatting 

"(on)kruid van boeren voor de samenleving" is een project dat samen met lokale boeren de biodiversiteit wil verhogen door meer inheemse kruiden en bloemen te zaaien. Deze (on)kruiden trekken talrijke bijen, vlinders, vogels en insecten aan en zijn ook heerlijke smaakmakers voor kruidenthee. Het project wil de teelt en de verwerking van de kruiden tot kruidenthee en andere producten optimaliseren. Lokale sociale ateliers helpen met het verpakken van de kruidenthee en samen met partners worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals meewerkdagen, proeverijen en vormingen, om meer mensen met dezelfde interesse bij elkaar te brengen en zo de biodiversiteit te stimuleren. Doe je mee? 

 

 

5. MOBILITEIT, EEN UITDAGING VOOR HET PLATTELAND 

 

 • Promotor: Plattelandscentrum Meetjesland 
 • Locatie: Meetjesland – Leievallei  
 • Projectkost: 162.708,53 € 

 

Korte samenvatting 

Het nieuwe vervoersplan van De Lijn en de daarbij horende mobiliteitsvisie brengen grote veranderingen met zich mee voor de plattelandsmobiliteit, waarbij de vervoersarmoede in de landelijke gebieden dreigt toe te nemen. Dit project streeft naar oplossingen door samen te werken met lokale gemeenschappen, met bijkomende aandacht voor kwetsbare groepen, en richt zich hierbij specifiek op de 'last mile' van verplaatsingen in vijf dorpen. Het omvat een cocreatief proces van identificatie van behoeften tot implementatie van oplossingen, met een signalerende rol naar overheden. Daarnaast wordt gewerkt rond betrokkenheid van inwoners met de Hoppinpunten, die centraal staan in de last mile verplaatsingen. 

 

6. ARTIESTEN IN RESIDENTIE 

 

 • Promotor: Plattelandscentrum Meetjesland 
 • Locatie: Meetjesland – Leievallei  
 • Projectkost: 113.054,78 € 

 

Korte samenvatting 

Het project 'Artiesten in Residentie' bevordert samenwerking tussen kunstenaars en plattelands-actoren met als doel de lokale trots te stimuleren. Plattelandscentrum Meetjesland en projectpartners wil vier creatieve participatietrajecten opzetten, elk met één kunstenaar per gemeente. Kunstenaars verblijven tijdelijk op locatie en werken in participatie met de lokale gemeenschap aan een artistieke realisatie, geïnspireerd door het dorp en de dorpsbewoners en met focus op de lokale identiteit. Diverse doelgroepen worden betrokken om culturele participatie te vergroten. De projectlocaties zijn Sint-Laureins, Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, Nazareth & De Pinte. Het project streeft naar duurzame sociale relaties en onderlinge inspiratie, zowel intern onder kunstenaars als extern door het delen van resultaten binnen de regio en het aanmoedigen van soortgelijke initiatieven elders. 

 

 

7. ENERGIE AUTONOMIE IN LOKALE PLATTELANDSGEMEENSCHAPPEN 

 

 • Promotor: Volterra 
 • Locatie: Meetjesland 
 • Projectkost: 199.920 € 

 

Korte samenvatting 

In het project 'Energie autonomie in lokale plattelandsgemeenschappen' wil Volterra samen met het Algemeen Boerensyndicaat en andere boerenorganisaties de energietransitie in de landelijke regio van het Meetjesland versnellen door lokaal opgewekte energie voor iedereen toegankelijk te maken via collectieve productie en consumptie. Door een aanzienlijke verhoging van de productie van lokaal opgewekte groene stroom, slimme distributie en het beheer als een collectieve voorziening leiden onze inspanningen finaal tot lagere energie- en netkosten. 

Vanuit dit uitgangspunt willen wij plattelandsbewoners helpen en ondersteunen om gedeeltelijk zelf in onze energiebehoefte te voorzien, en tegelijk onbenutte (dak)oppervlakte in te zetten voor een maatschappelijk doel. We willen niet alleen lokaal energie produceren, maar ook zo veel mogelijk de opgewerkte energie terplaatse gebruiken. Als stapsteen om onafhankelijk te worden van de externe (inter)nationale energievoorziening. 

Plattelandsbewoners en bedrijven worden ontzorgd in de begeleiding naar meer duurzame energie en een energie autonome regio. Participatie in energieprojecten met een eigen identiteit en streekgebondenheid zorgt ook voor een groter draagvlak. Wij hopen samen werk te kunnen maken van onze gedeelde ambities en via een Leader project een toekomstbestendig, klimaatneutraal Meetjesland mee te helpen faciliteren. 

 

8. TOEGANKELIJKE ONTMOETINGS- EN SPEELZONE KLOOSTERSTRAAT MACHELEN 

 

 • Promotor: Gemeente Zulte 
 • Locatie: Machelen 
 • Projectkost: 122.111,14 € 

 

Korte samenvatting 

De gemeente Zulte wenst in het centrum van de deelgemeente Machelen een inclusieve ontmoetings- en speelzone te creëren met drempelvrije wandelpaden, aangepast meubilair en speeltuigen door middel van een participatietraject waar verschillende partners en de omwonenden betrokken worden bij het ontwerp. 

De ontmoetings- en speelzone wordt zichtbaar en toegankelijk gemaakt van aan 3 zijdes rond de projectzone met als doel de wandelaar, fietser, senior, burger die een kleine boodschap doet in de krantenwinkel, gezin met kinderen… uit te nodigen om de site binnen te wandelen en er te vertoeven in het groen, de schaduw van de bomen of een picknick te nuttigen al dan niet terwijl de kinderen aan het spelen zijn. 

De speelzone wordt opgesplitst in een zone voor de allerkleinsten tot 10 jaar met aangepaste speeltuigen voor minder mobiele kinderen en een +10 jaar speelzone. De ontmoetingsplek wordt uitgerust met aangepaste picknickbanken voor mindervaliden en drempelvrije wandelpaden doorheen de hele zone en 2 petanquevelden, verweven tussen een bloemenrijk grastapijt waarmee meteen ook wordt ingezet op een voorbeeldproject voor de burger d.m.v. een netto-ontharding van 300 m² en een vergroting van de biodiversiteit.  

De hele zone wordt ingericht volgens de geest van Roger Raveel, de kunstenaar die hier geboren en getogen was en een grote cultuurhistorische waarde heeft voor Zulte. 

 

9. HUBSAKEE! 

 

 • Promotor: Wijkcentrum De Kring 
 • Locatie: Eeklo (en omliggende gemeenten) 
 • Projectkost: 48.760 € 

 

Korte samenvatting 

Hubsakee!' is een nieuw concept van ontmoeting voor (kwetsbare) Meetjeslandse ouders met jonge kinderen ( 0-12 jaar). In de werking staat ontmoeting centraal : het is een plek waar (kwetsbare) ouders even tot rust kunnen komen, in contact komen met andere ouders, met vrijwilligers, met professionele medewerkers; een plek waar ouders worden geïnformeerd over rechten; een plek waar ouders worden geschakeld naar passende hulp/dienstverlening indien nodig; een plek waar ouders/kinderen een pc kunnen gebruiken; een plek waar een laagdrempelig activiteitenaanbod wordt uitgebouwd voor ouder/kind; een plek van waaruit de bestaande materiële dienstverlening makkelijk toegankelijk is en optimaal kan worden benut.  

Het materieel aanbod van kinderfietsen, babykledij, kamp(eer)materiaal en speelgoed wordt aangeboden en georganiseerd vanuit een circulair deelsysteem. Hubsakee! wordt mee vorm gegeven vanuit een (te bouwen) sterk partnernetwerk van (regionale) welzijns- en gezondheidsorganisaties. 

 

10. BOERENMARKT KAPRIJKE 

 

 • Promotor: Stichting Lodewijk De Raet 
 • Locatie: Meetjesland 
 • Projectkost: 53.750 € 

 

Korte samenvatting 

De Boerenmarkt, waar het leven en werken op het platteland beleefd wordt, zichtbaar maakt en gewaardeerd wordt zodat mens en initiatief zich gesterkt voelt. Boerenmarkt Kaprijke wil er mee voor zorgen dat het goed wonen, werken en leven is in Kaprijke en omstreken. De Boerenmarkt heeft ondertussen een reguliere werking maar is nog te kwetsbaar. Als er een aantal sleutelfiguren wegvallen, is het voortbestaan van de Boerenmarkt in gevaar. Daarom willen we met dit project de werking te bestendigen. We willen dit enerzijds doen door in te zetten op marktuitbreiding. We mikken vooral op een aanvullend aanbod van de huidige standhouders. We gaan hiervoor in overleg met de huidige standhouders, contacteren proactief potentiële standhouders en zoeken, indien nodig, naar drempelverlagende mogelijkheden om hun aanbod op de Boerenmarkt te krijgen. 

 

Anderzijds willen we ook verder bouwen aan de gemeenschap. We maken verbinding met diverse actoren uit het Kaprijkse ecosysteem. We richten een aantal testcases op voor mogelijke samenwerking. Door elkaar beter leren kennen, in te spelen op elkaars noden, uitdagingen, sterktes zijn we ervan overtuigd dat we tot duurzame samenwerkingen kunnen komen die versterkend werken voor de Boerenmarkt en voor de gemeenschap. 

 

 

11. TOEGANKELIJKE NATUUR- EN LANDBOUWEDUCATIE IN DE PINTE 

 

 • Promotor: Proefboerderij d'Heerlijkheid vzw 
 • Locatie: De Pinte 
 • Projectkost: 62.815 € 

 

Korte samenvatting 

Tussen mei 2024 en juni 2026 bouwen we Hof Ter Waele om tot een biologische natuureducatieve boerderij, met een hoevewinkel, landbouwmuseum en workshop-, ontmoetings- en vergaderruimtes voor buurtbewoners. Dit doen we samen met de gemeenschap (vb. buurtbewoners, scholen, verenigingen en zorggasten). Zo kan jong en oud er vanaf september 2024 wekelijks terecht voor toegankelijke natuur- en landbouweducatie, een betaalbare en biologische hoevewinkel en diverse activiteiten voor en door buurtbewoners. Ook krijg je er na een bezoek aan ons landbouwmuseum een andere blik op de rijke landbouwgeschiedenis van de streek. 

 

12. JONGEREN IN BEWEGING 

 

 • Promotor: Stad Eeklo 
 • Locatie: Eeklo 
 • Projectkost: 203.000 € 

 

Korte samenvatting 

Het hoofddoel van het project is om jongeren in beweging te brengen vanuit hun eigen krachten, talenten en mogelijkheden en dit door outreachend ontmoeting te creëren en aanklampend te werken in hun eigen leefwereld. We gaan participatief met de jongeren aan de slag en proberen ze toe te leiden tot het bestaande aanbod indien gewenst. Zo niet wordt een aanbod op maat en vraag uitgewerkt met de jongeren. Door de link te leggen met het Jongerenhuis, kunnen we op alle  levensdomeinen ondersteunen. Door sterke samenwerkingen zal het mogelijk zijn om op te komen voor de rechten van jongeren en de dienstverlening in de regio te optimaliseren. Hiervoor worden constructieve gesprekken aangegaan met lokale overheden en dienstverleners op basis van gecapteerde signalen en ervaringen van jongeren en medewerkers. We gaan samen met de partners ook aan de slag om indien mogelijk ook na de projectperiode de werking structureel te verankeren. 

 

13. OPTIMALISEREN VAN LOGISTIEK EN KLANTENCOMFORT VAN DE KORTE KETEN 

 

 • Promotor: De Wassende Maan 
 • Locatie: Leievallei 
 • Projectkost: 78.019,87 € 

 

Korte samenvatting 

De Wassende Maan lanceert een webshop die de korte keten boeren en producenten dichter bij de burger brengt. Met het verdwijnen van Voedselteams krijgt het landschap van de korte keten een opdoffer te verwerken. Daarom komt deze nieuwe korte keten webshop als geroepen. Het bestelplatform is klantvriendelijk, en brengt de klant direct in contact met de boeren/producenten. 

 

We staan in een voor afhaalronde bij de kleine producenten zodat deze zich kunnen focussen op teelt en productie.. In ons magazijn worden de bestellingen in individuele retourboxen gepickt, om via een netwerk van 60 afhaalpunten in Meetjesland en Leiestreek te worden gedistribueerd. Cruciaal wordt uiteraard de omzet op leefbaar niveau. daarom wordt gedurende 2 jaar een intensieve campagne gevoerd, waarbij vooral gefocusst wordt op het levende verhaal van de boer en producent uit je buurt. 

 

14. PAROCHIEZAAL 2.0 

 

 • Promotor: Sint-Agathe Vereniging 
 • Locatie: Bassevelde 
 • Projectkost: 78.019,87 € 

 

Korte samenvatting 

Het bestaand dak van de parochiezaal in Bassevelde wordt herlegd als structureel onderhoud. Zodoende kunnen er zonnepanelen op het dak komen. Er is ruimte voor een laadpaal. Als dit er is, zoeken we samen met de bewoners van Bassevelde om een deelwagen ter beschikking te hebben. 

We blijven inwoners van Bassevelde samenbrengen en zetten samen een stap in de klimaattransitie.